תקנון

ברוכים הבאים לאתר harmony.co.il (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת הרמוני רהיטים בע"מ מספר ח.פ 511116634 (להלן: "החברה")
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני.


1. כללי
א. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר.
ג. כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.
ד. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה.
ה. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
ו. למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת ניוזלטר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. מטרת הדואר האלקטורני לעודד רכישה מהאתר. אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל
sales@harmony.co.il כמו כן, בהרשמה לקבלת ניוזלטר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד.
ז. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2. מי רשאי להשתמש באתר
א. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
• למשתמש מלאו 18 שנים
לכל משתמש יוקצו שם משתמש וסיסמא- הגישה לחשבון הלקוח ולשירותים נוספים ידרשו שימוש בשם המשתמש והסיסמא.
הסיסמא תבחר ע"י המשתמש והיא אישית וסודית.המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשימוש בסיסמא. המשתמש מסכים לשמור את הסיסמא הסודית ושלא לחשוף אותה בכל צורה שהיא .
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
• המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
• המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
• אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;


3 . אחריות
החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.
בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
באחריות המשתמש לנקוט בכל האמצעים המתאימים על מנת להגן על המחשב שלו מפני וירוסים שנפוצו באינטרנט.


4 . זכויות קניין רוחני
החברה היא הבעלים היחידים של תכני האתר, שירותיו ושיטות פעולתו ומחזיקה במלוא הזכויות על האתר ועל כל רכיביו, כולל זכויות קניין רוחני, הכוללות, ללא הגבלה ,שיטות וטכניקות המשמשים את האתר ושירותיו, זכויות יוצרים, זכויות מאגר מידע, זכויות סימנים מסחריים וכל שאר הזכויות המוקנות בחוק.

חל איסור להעתיק, לשכפל, לשנות ו / או להשתמש בכל דרך שהיא ולכל מטרה שהיא, בכל חלק מהמבנה והתוכן של אתר האינטרנט או בכלל ללא הסכמה מראש של אתר או אישור בכתב מהאתר.


5. סודיות ופרטיות
א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
ב. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.
ג. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
ד. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
ה. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
ז. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
ח. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.
ט. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
י. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

6 . דין ושיפוט
א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בירושליםו הסמכות הבלעדית לדון בה.